Trong 79 hộp xốp của lô hàng, có đến 69 hộp rắn, song đối tượng buôn lậu đã đánh dấu ký hiệu riêng đối với 10 hộp cá tươi hòng lọt qua thông quan khi tiến hành kiểm tra xác suất