Các bộ còn “nợ” 34 văn bản quy định chi tiết thi hành luật

Gốc
(HNMO)- Theo Bộ Tư pháp, trong quý III/2014, các bộ, cơ quan ngang bộ cần xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 62 văn bản (gồm: 24 nghị định, 5 quyết định, 30 thông tư và 3 thông tư liên tịch) quy định chi tiết thi hành 25 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực.

Tuy nhiên, hết quý III/2014, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ mới ban hành được 28 văn bản (gồm: 11 nghị định, 3 quyết định và 14 thông tư). Như vậy, còn “nợ” 34 văn bản chưa ban hành (gồm: 13 nghị định, 2 quyết định, 16 thông tư, 3 thông tư liên tịch).

Bên cạnh đó, kể từ ngày 1/1/2015, sẽ có 12 luật có hiệu lực thi hành (2 luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 và 10 luật được thông qua tại kỳ họp thứ 7). Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ cần nghiên cứu, xây dựng để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền 100 văn bản (gồm: 34 nghị định, 5 quyết định, 49 thông tư và 12 thông tư liên tịch). Đến nay, đã ban hành được 1 thông tư.

Cũng theo Bộ Tư pháp, trong quý III, qua kiểm tra 579 văn bản (gồm: 163 văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ; 416 văn bản của địa phương) đã phát hiện 177 văn bản có dấu hiệu vi phạm các điều kiện về tính hợp pháp của văn bản. Trong đó có 7 văn bản sai nội dung, 24 văn bản sai về hiệu lực, 146 văn bản sai về thể thức, căn cứ pháp lý.

Tin nóng

Tin mới