Hỏi:

small_6128.jpg Các chi phí không có hóa đơn như: Khoán tiền công tác phí là 50.000 đồng/ngày, tiền xăng là 300.000 đồng/tháng (có ghi rõ trong hợp đồng lao động), thuê các phòng trọ cho nhân viên đi công tác là 400.000 đồng/tháng (có giấy biên nhận) có được tính là chi phí hợp lý, hợp lệ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN không? Cty TNHH TM Lợi Tường. Các chi phí không có hóa đơn như: Khoán tiền công tác phí là 50.000 đồng/ngày, tiền xăng là 300.000 đồng/tháng (có ghi rõ trong hợp đồng lao động), thuê các phòng trọ cho nhân viên đi công tác là 400.000 đồng/tháng (có giấy biên nhận) có được tính là chi phí hợp lý, hợp lệ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN không? Cty TNHH TM Lợi Tường. Trả lời: Theo quy định tại Mục III, Phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập DN thì các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế phải là các chi phí có liên quan đến thu nhập chịu thuế và phải có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Căn cứ quy định trên, trường hợp công ty cử cán bộ đi công tác phải chi công tác phí, tiền xăng xe, tiền thuê nhà trọ được tính vào chi phí nếu việc cử cán bộ đi công tác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Cty, tiền xăng xe, thuê phòng trọ nếu có hóa đơn, chứng từ hợp lệ thì được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.