Các cơ quan phải lập báo cáo sử dụng năng lượng

Gốc
Một trong những quy định trong Nghị định này là hàng năm, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải lập báo cáo sử dụng năng lượng của cơ quan, đơn vị...

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Nghị định áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng năng lượng tại Việt Nam. Một trong những quy định trong Nghị định này là hàng năm, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải lập báo cáo sử dụng năng lượng của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Nội dung báo cáo gồm kế hoạch sử dụng năng lượng hàng năm; kế hoạch thay thế hoặc mua sắm mới, sửa chữa phương tiện, thiết bị; mục tiêu và giải pháp tiết kiệm năng lượng hàng năm. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2011. T.P

Tin nóng

Tin mới