Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Các cục, tổng cục được thành lập thanh tra chuyên ngành

Hôm nay, 14-11, Luật Thanh tra (sửa đổi) được thông qua, trong đó đáng chú ý có những điểm mới là tổng cục, cục thuộc bộ được thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành.

Tuần làm việc cuối cùng kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, các đại biểu ấn nút thông qua Luật Thanh tra sửa đổi – Ảnh: TTXVN

Tuần làm việc cuối cùng kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, các đại biểu ấn nút thông qua Luật Thanh tra sửa đổi – Ảnh: TTXVN

Theo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với quy định của Luật Thanh tra hiện hành thì các tổng cục, cục thuộc bộ không thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành độc lập. Nhưng để đáp ứng yêu cầu quản lý, Luật Thanh tra sửa đổi cho phép Chính phủ xem xét giao một số cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Việc thành lập cơ quan thanh tra tại tổng cục, cục thuộc bộ được thực hiện trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị và đội ngũ công chức hiện có đang làm nhiệm vụ thanh tra nên không làm phát sinh tăng tổng số đơn vị trực thuộc và biên chế của các tổng cục, cục, bảo đảm phù hợp với yêu cầu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành khi ban hành quyết định thành lập đơn vị thanh tra lưu ý không quy định thành lập cơ quan thanh tra tại cục thuộc tổng cục được tổ chức theo ngành dọc ở địa phương để tránh xáo trộn lớn về tổ chức bộ máy, biên chế, tăng chi phí, ảnh hưởng đến hoạt động. Để đáp ứng yêu cầu quản lý, luật giao Chính phủ xem xét, giao các cơ quan này thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Về thanh tra sở, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hiện biên chế mỏng, cơ quan thanh tra được thành lập dàn trải ở nhiều sở nên một số cơ quan chỉ bố trí được từ 1-2 biên chế dẫn đến hoạt động nặng về hình thức, không hiệu quả.

Để đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của thanh tra sở, luật quy định giao quyền chủ động cho UBND cấp tỉnh quyết định thành lập thanh tra sở căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương và biên chế được giao, trừ một số trường hợp đặc thù do luật định và theo quy định của Chính phủ.

Về việc giao thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ thanh tra đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của các sở không thành lập cơ quan thanh tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, nhu cầu tiến hành thanh tra trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các sở này không lớn, thanh tra tỉnh được bổ sung biên chế, tăng cường năng lực hoạt động do không còn phải bố trí biên chế thanh tra dàn đều ở các sở như hiện nay. Do đó, có đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ thanh tra đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các sở không thành lập cơ quan thanh tra.

Theo TTXVN

Thái Huy