Tỉnh Hải Dương đã cơ bản hoàn tất công việc chuẩn bị. Từ tỉnh đến cơ sở đã thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Phó Chủ tịch UBND làm Trưởng ban.