Theo Luật Di trú Mỹ, có hai loại trục xuất. Điều 212 quy định về trục xuất những người đang xin nhập cảnh Mỹ. Điều 237 quy định về trục xuất những người đã nhập cảnh Mỹ.