Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Các đơn vị sự nghiệp công lập còn gặp khó khăn khi thực hiện cơ chế tự chủ tài chính

Đánh giá về tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW cho thấy, một số đơn vị việc chuyển đổi sang cơ chế tự chủ còn chậm, gặp khó khăn trong tự chủ tài chính.

Tinh gọn bộ máy nâng cao hiệu quả hoạt động

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về các đơn vị sự nghiệp công lập do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức ngày 15/12, ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nhấn mạnh: "Việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là chủ trương lớn của Đảng, đã được các cấp, các ngành tích cực triển khai thực hiện trong nhiều năm qua và đạt được nhiều kết quả quan trọng".

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Theo báo cáo tại Hội nghị, số đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) của các Bộ, ngành, địa phương năm 2021 giảm 13,4% so với năm 2015, vượt mục tiêu của Nghị quyết trong giai đoạn 2015-2021. Đồng thời, các đơn vị đã tăng cường tự chủ tài chính, mở rộng các hoạt động dịch vụ sự nghiệp, thực hiện thay thế nguồn chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước bằng từ nguồn thu sự nghiệp, góp phần giảm chi ngân sách Nhà nước. Số biên chế thực hiện tinh giảm đảm bảo mục tiêu đề ra, năm 2021 giảm 10,51% so với năm 2015.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, đến nay, thành phố đã sắp xếp giảm 280 đơn vị sự nghiệp so với tổng 2.787 đơn vị sự nghiệp năm 2015, tỷ lệ giảm 10,1%. Thành phố giảm 280 cấp trưởng, 476 cấp phó; giảm 840 người làm việc tại các vị trí việc làm dùng chung và vị trí việc làm chuyên môn cần tinh gọn.

Về tinh giản biên chế, đến năm 2021, biên chế viên chức được giao là 116.007 biên chế (giảm 12.890 biên chế), tương đương tỷ lệ giảm 10%, hoàn thành chỉ tiêu tinh giản theo Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Về nâng cao mức độ tự chủ tài chính, giai đoạn 2018 - 2021, thành phố phấn đấu đạt 199 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính để đảm bảo đạt chỉ tiêu giao tại Nghị quyết số 19-NQ/TW. Đến hết năm 2021, thành phố có thêm 73 đơn vị nâng mức tự chủ tài chính, đạt 36,7% so Kế hoạch giao. Số kinh phí ngân sách Nhà nước tiết kiệm được là 702.975 triệu đồng.

Tuy nhiên, báo cáo quá trình sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW cũng cho thấy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn, hạn chế từ khâu thể chế hóa Nghị quyết đến tổ chức triển khai thực hiện.

Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập hầu hết là sáp nhập, hợp nhất cơ học. Việc thực hiện chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập có tính chất cung cấp dịch vụ sự nghiệp công của bộ, ngành về chính quyền địa phương quản lý triển khai còn chậm.

Định mức biên chế sự nghiệp đã ban hành từ lâu nhưng chưa được sửa đổi, đặc biệt lĩnh vực giáo dục - đào tạo và y tế. Cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập rời khỏi khu vực công sang khu vực tư diễn ra phổ biến trong thời gian qua, nhất là ngành y tế, giáo dục.

Việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ (tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; tự bảo đảm chi thường xuyên) còn hạn chế, tiến độ chậm, chưa đạt mục tiêu của Nghị quyết (chỉ đạt 6,46%), mức độ tự chủ chưa cao, không đồng đều trong các lĩnh vực.

Chưa thực sự đồng bộ về tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế với tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp. Hầu hết các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công chưa tính đủ chi phí vào giá, dẫn đến khó khăn cho các đơn vị sự nghiệp công lập khi thực hiện cơ chế tự chủ tài chính

Việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần còn chậm, chỉ chiếm 24,2% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập được phê duyệt theo Danh mục chuyển đổi thành công ty cổ phần giai đoạn 2017-2020...

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Anh Tuấn, trong quá trình thực hiện, tỉnh cũng gặp những khó khăn như: Còn vướng mắc trong giải quyết xung đột giữa yêu cầu của công tác tinh giản và nhu cầu phục vụ nhân dân, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập

Tổng kết hội nghị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết, nhiệm vụ Sơ kết Nghị quyết 19-NQ/TW có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá tình hình tổ chức triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng. Đây là Nghị quyết có phạm vi rộng, tính chất quan trọng và tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội và đến mọi tầng lớp nhân dân.

Đồng ý với những đánh giá và thảo luận tại Hội nghị, ông Trần Tuấn Anh khẳng định lại, việc tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là chủ trương lớn của Đảng, tuy nhiên, trong quá trình sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW cho thấy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn, hạn chế từ khâu thể chế hóa Nghị quyết đến tổ chức triển khai thực hiện.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến tích cực, khoa học tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu dự Hội nghị. Ông nêu rõ, các ý kiến tham luận, thảo luận tại Hội nghị đều nhất trí với những nội dung cơ bản trong dự thảo Báo cáo sơ kết.

Trưởng ban yêu cầu, trên cơ sở ý kiến của Hội nghị sơ kết, Tổ Biên tập nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo sơ kết, Tờ trình và Kết luận để trình Bộ Chính trị trong tháng 12/2022 theo đúng kế hoạch.

Thảo Ngân