Phát triển sản phẩm có sức tiêu thụ mạnh là một xu hướng đầu tư mới.