Các khoản phụ cấp theo lương được tính vào tiền lương dạy thêm giờ

Gốc
GD&TĐ - Hỏi: Một số khoản phụ cấp sau có được tính để làm căn cứ tính tiền lương dạy thêm giờ hay không?

Các khoản phụ cấp bao gồm: Phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp khu vực; phụ cấp ưu đãi – Nguyễn Thanh Nhàn – Bến Tre (ngthanhnhan@gmail.com).

* Trả lời: Theo điều 3 Thông tư số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 hướng dẫn: Tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo, bao gồm: mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, các khoản phụ cấp theo lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

Như vậy, với hướng dẫn trên, nếu các khoản phụ cấp như trong thư bạn nêu là các khoản phụ cấp theo lương thì sẽ làm căn cứ để tính tiền lương dạy thêm giờ.

Cách tính tiền lương dạy thêm giờ được áp dụng theo Điều 4 Thông tư trên như sau:

Tiền lương dạy thêm giờ/năm học = số giờ dạy thêm/năm học x Tiền lương 01 giờ dạy thêm;

Tiền lương 01 giờ dạy thêm = Tiền lương 01 giờ dạy x 150%;

Tiền lương 01 giờ dạy:

- Đối với giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và giáo viên, giảng viên cơ sở dạy nghề:

Tin nóng

Tin mới