“Chúng ta không thể dựa vào các công nghệ trước đây, tồn tại không thay đổi suốt 40 năm qua để đáp ứng nhu cầu về hiệu năng của Internet.” Đó không phải là phát biểu của một doanh nghiệp trẻ mà của Larry Roberts, người giám sát, điều phối dự án ARPANET của Lầu Năm Góc năm 1969. Dự án này là nền tảng của Internet hiện nay.