Những nguy cơ thuộc về bản chất của cấu trúc lãnh đạo tương trợ là không tránh được. Nhưng tổ chức có thể điều chỉnh những xung đột này bằng cách hướng mọi người vào bốn thành tố trụ cột làm nên các nhóm lãnh đạo tương trợ thành công: một tầm nhìn chung, các động lực chung, sự giao tiếp giữa các thành viên, và sự tin tưởng lẫn nhau.