Các quy định về thuế môn bài liệu có còn phù hợp ?

Gốc
Thuế Môn bài là một khoản thu mang tính chất lệ phí hàng năm vào các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế.

Tin nóng

Tin mới