(CafeF) – Trong thời gián từ 18/3 - 15/4, các tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại CTCP Chứng khoán Gia Anh vẫn được giao dịch bình thường.