“Tiếp tục khẳng định những giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga; đấu tranh phê phán những quan điểm phản động, lệch lạc; vận dụng vào công tác giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ cho TPHCM”.