Hôm nay, 7-11-2007, với niềm tin tưởng vững chắc vào triển vọng phát triển mạnh mẽ ở tương lai và tiền đồ của cách mạng, cùng với loài người tiến bộ, các tầng lớp nhân dân ta hân hoan kỷ niệm 90 năm cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại.