Cách tính giá điện mới

Gốc
Theo quyết định mới vừa được chính phủ ban hành về việc cơ cấu giá bán lẻ điện sẽ được áp dụng từ đầu tháng 6 tới, giá bán lẻ điện sinh hoạt mới sẽ được chia thành 6 bậc thang (hiện tại 7 bậc), được tính tăng dần theo thứ tự bậc thang

Giá bán lẻ điện sinh hoạt mới này sẽ được căn cứ vào giá bán lẻ điện bình quân. Từ 0 đến 50 KWh là 92%, từ 51 đến 100 KWh là 95%, từ 101 đến 200 KWh là 110%, từ 201 đến 300 KWh là 138%, từ 301 đến 400 KWh là 154%, trên 401 KWh là 159%. Những hộ sử dụng từ 301 đến 400 KWh sẽ có mức tính bằng 154% giá điện bình quân, giảm so với tỉ lệ 155% như hiện nay. Từ trên 401 KWh trở lên, giá điện sinh hoạt vẫn là 159%. Đối với hộ nghèo sử dụng điện sinh hoạt sẽ được hỗ trợ tiền điện hằng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 KWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt (từ 0-50 KWh). Những hộ chính sách xã hội sử dụng điện sinh hoạt trong tháng không quá 50 KWh cũng được hỗ trợ tiền như các hộ nghèo.

Đối với giá bán lẻ điện cho sản xuất trước đây được chia thành 2 nhóm (ngành sản xuất và bơm nước tưới tiêu), còn theo quyết định mới, chỉ còn một nhóm giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất với mức giá bán tăng 1% đối với giờ thấp điểm. Giá bán điện cho chiếu sáng công cộng, đơn vị hành chính sự nghiệp chung một mức giá. Theo đó, đối với cấp điện áp từ 6 KV trở lên là 99% giá điện bình quân, cấp điện áp dưới 6 KV là 103%. Giá bán lẻ điện cho kinh doanh giảm 5% so với hiện nay đối với giờ bình thường, giảm 3% đối với giờ thấp điểm và 8% đối với giờ cao điểm cho cấp điện áp từ 6 đến 22 KV, còn 9% đối với giờ cao điểm cho cấp điện áp dưới 6 KV.

Trường hợp Bộ Công Thương cho phép giá điện bình quân được áp ở mức tối đa là 1.835 đồng/KWh, sẽ kéo theo giá bán lẻ điện sinh hoạt ở mức từ 1.835-2.918 đồng/KWh, cao hơn mức giá hiện nay từ 323-498 đồng/ KWh (giá điện bình quân có thể tăng thêm 22%).

Tin nóng

Tin mới