Cách tính khấu hao tài sản của Infoco: Lạ!

Gốc
Đi sâu vào tìm hiểu vụ Công ty Bibica và Thành Hưng khởi kiện Công ty Infoco, PV báo điện tử Công luận phát hiện thấy Infoco có cách tính khấu hao tài sản cố định hết sức lạ lùng!

>>Phát hành trái phiếu sai luật, Infoco bị cổ đông khởi kiện >>SCIC có trách nhiệm gì trong việc để Infoco liên tục thua lỗ? >>Yêu cầu kiểm tra đợt phát hành trái phiếu của Infoco >>Infoco – những trò lập lờ đánh lận con đen Công ty Cổ phần Công nghiệp Thực phẩm Huế (Infoco). Theo Quyết định 206/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, quy định khung thời gian sử dụng các loại tài sản cố định có xác định: máy móc thiết bị sản xuất, chế biến lương thực thực phẩm chỉ được phép khấu hao tối thiểu là 7 năm và tối đa là 12 năm. Trong điều 1, Quyết định 206 của Bộ Tài chính nói rõ: “Chế độ này áp dụng cho công ty Nhà nước; Công ty cổ phần Nhà nước; công ty TNHH Nhà nước một thành viên; công ty TNHH Nhà nước có hai thành viên trở lên; doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Các doanh nghiệp khác chỉ bắt buộc áp dụng các quy định có liên quan tới việc xác định chi phí khấu hao tài sản cố định để tính thuế thu nhập doanh nghiệp”. “Giải trình của Infoco cho rằng Infoco là công ty cổ phần có vốn Nhà nước chỉ nắm giữ 30,55% vốn điều lệ Công ty nên Infoco không phải là đối tượng bị điều chỉnh bởi Quyết định 206/2003/QĐ – BTC của Bộ Tài chính là sự suy nghĩ sai lệch nghiêm trọng”- Ông Nguyễn Phúc Thành- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thành Hưng bức xúc nói. Theo Quyết định 206/2003/QĐ- BTC, các doanh nghiệp khác là chỉ các doanh nghiệp không phải doanh nghiệp Nhà nước hoặc có vốn Nhà nước chi phối, chính là hàng trăm, hàng ngàn các doanh nghiệp ngoài quốc doanh dạng Công ty cổ phần, Công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân như Bibica, Infoco, Thành Hưng… đang hoạt động kinh doanh theo Luật doanh nghiệp và phải xác định chi phí khấu hao tài sản cố định để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hàng tháng, hàng năm. Theo Luật sư Nguyễn Hồng Bách- Chủ tịch HĐTV Văn phòng Luật sư Hồng Bách và cộng sự cho biết: Đã là doanh nghiệp, dù không phải là doanh nghiệp có cổ phần Nhà nước chi phối như Infoco, nhưng vẫn phải bắt buộc tuân thủ Quyết định 206/2003/QĐ-BTC (có nghĩa là 100% các doanh nghiệp hiện đang hoạt động kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam phải xác định chi phí khấu hao tài sản cố định để tính thuế thu nhập doanh nghiệp đều bị điều chỉnh bởi Quyết định 206/2003/QĐ – BTC). Trong cách giải trình của Infoco, đơn vị này đã cố tình giải trình vòng vo khi nói đến ông Trương Phú Chiến, trong phiên họp HĐQT ngày 25/7/2006, đã đề xuất thời gian khấu hao là 12 năm và áp dụng phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm, sau đó được HĐQT thống nhất giao giám đốc điều hành lập phương án khấu hao để đăng ký với Cơ quan thuế, và từ đó tới nay Infoco vẫn áp dụng nhất quán theo phương pháp khấu hao đã đăng ký với Cơ quan thuế. Đây cũng là cách giải trình lòng vòng nhằm mục đích đánh lạc hướng các cơ quan báo chí về sai phạm nghiêm trọng đã không tuân thủ đúng Quyết định 206/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính mà Infoco đã mắc phải. Bởi việc doanh nghiệp lựa chọn các phương pháp khấu hao khác nhau và đăng ký với cơ quan thuế hoàn toàn không liên quan đến việc Doanh nghiệp bắt buộc phải khấu hao đúng với thời gian khấu hao được xác định trong Quyết định 206/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính (trong trường hợp này, Infoco đã kéo dài thời gian khấu hao từ 12 năm theo quy định thành 26 năm!). Mặt khác, trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008 của Infoco, trang 15, cũng xác định nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định là “khấu hao trích theo phương pháp khối lượng sản phẩm được quy định tại Quyết định 206/2003/QĐ – BTC ngày 12 /12/2003 của Bộ Tài chính. Thời gian khấu hao được ước tính như sau: Nhà cửa, vật kiến trúc khấu hao từ 10-25 năm; Máy móc, thiết bị khấu hao từ 5-12 năm”. “Như vậy, Infoco cũng đã tự công nhận trong báo cáo năm 2008 đã được kiểm toán, là Infoco đương nhiên thuộc diện bị điều chỉnh bởi Quyết định 206/2003/QĐ- BTC của Bộ Tài chính. Điều này trái ngược hoàn toàn so với sự giải trình của Infoco trước các cơ quan báo chí, càng khẳng định sự vòng vo, bao biện, sự thiếu hiểu biết pháp luật về nguyên tắc hạch toán kế toán doanh nghiệp. Có nghĩa là, suốt một thời gian dài Infoco đã “vô tình” hoặc cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về hạch toán kế toán, cố tình kéo dài thời gian khấu hao 12 năm theo luật quy định thành… 26 năm để “giấu lỗ” đi mỗi năm hơn 2 tỷ đồng”.- Luật sư Nguyễn Hồng Bách nhấn mạnh. Vũ Anh Minh

Tin nóng

Tin mới