Cải cách hành chính nhà nước: Chuyển biến tích cực

Gốc
Qua triển khai thực hiện Chương trình Tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước, giai đoạn 2011 - 2020 đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và tổ chức bộ máy hành chính.

Chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính

Giai đoạn 2011 - 2020, thực hiện quy định về rà soát, đơn giản hóa TTHC, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 10 quyết định phê duyệt danh mục TTHC được rút ngắn thời gian giải quyết từ 30 - 60% so với quy định pháp luật, với 238 TTHC trong 24 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của 7 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Cùng với đó, UBND tỉnh cũng đã thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết đối với một số thủ tục thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Công an tỉnh.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Từ năm 2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được đưa vào hoạt động, là cơ quan làm đầu mối trung gian thực hiện kiểm soát việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết hơn 1.319 TTHC thuộc thẩm quyền của 16 sở thuộc UBND tỉnh. Toàn bộ thủ tục về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân thực hiện trên địa bàn TP.Quảng Ngãi được đưa về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Đổi mới quy trình chuyển thông tin khai thuế và kết quả thông báo thuế qua phần mềm để giao cho người dân thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, giúp cho người dân chỉ đến một nơi duy nhất, không phải đi lại nhiều nơi như trước đây. Giải pháp này giúp tiết kiệm rất lớn chi phí, giảm thời gian đi lại cho người dân trong thực hiện thủ tục đất đai, thuế.

Hiện nay, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cung cấp trên địa bàn tỉnh là hơn 350 TTHC, được thực hiện trên 8 phần mềm của Chính phủ, các bộ, ngành và UBND tỉnh. Quảng Ngãi hiện đã đăng tải công khai và kết nối dữ liệu của 1.573 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp chính quyền trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

Thời gian qua, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo triển khai kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của các Sở: TN&MT, VH-TT&DL, Tài chính, Thanh tra tỉnh. Qua đó, giảm 6 phòng, ban và 4 chi cục thuộc các sở, ngành...

Đối với công tác sắp xếp tổ chức hành chính cấp huyện, đến nay có 31 cơ quan chuyên môn của 13 huyện, thị xã, thành phố đã hợp nhất với các cơ quan tham mưu, giúp việc thuộc huyện ủy, thị ủy, thành ủy, với tổng số biên chế công chức chuyển sang khối Đảng là 225 người. Cùng với đó là giảm 152 đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp, tổ chức lại 13 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc các sở, ban, ngành, giảm còn 3 ban quản lý thuộc UBND tỉnh. Tỉnh ta cũng đã sắp xếp, giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện và 11 đơn vị hành chính cấp xã. Các địa phương đã thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập 373 thôn, tổ dân phố. Kết quả toàn tỉnh giảm 202 thôn, tổ dân phố (trước khi sắp xếp, toàn tỉnh có 1.156 thôn, tổ dân phố; sau khi sắp xếp còn lại 954 thôn, tổ dân phố).

Bài, ảnh: X.THIÊN

Nguồn Quảng Ngãi http://baoquangngai.vn/channel/2024/202105/cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-chuyen-bien-tich-cuc-3055267/