Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cải cách toàn diện các quy định về kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu

Hoạt động kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu sẽ được quy định theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quản lý rủi ro, đơn giản hóa, tự động hóa quy trình…

Công chức Hải quan TPHCM kiểm tra hàng hóa nhập khẩu

Cắt giảm chi phí, giảm thời gian thông quan

Thực hiện Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan cho biết, dự thảo Nghị định sẽ cụ thể hóa 7 nội dung cải cách của Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 38/QĐ-TTg.

Trong đó, quy định rõ vai trò đầu mối của cơ quan hải quan trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu thể hiện thông qua nhiệm vụ: thu thập, xây dựng cơ sở xử lý dữ liệu, chia sẻ thông tin với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan; xây dựng, quản lý và vận hành Cổng thông tin một cửa quốc gia, hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo các chức năng, thực hiện yêu cầu theo Mô hình mới.

Dự thảo Nghị định cũng đảm bảo vai trò quản lý nhà nước của các Bộ quản lý, ngành lĩnh vực trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát, thanh tra đối với công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm. Đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của các Luật: Hải quan; Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; An toàn thực phẩm; Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Chăn nuôi; Trồng trọt; Thủy sản; Quản lý ngoại thương.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, các quy định tại Dự thảo Nghị định không làm thay đổi chức năng quản lý nhà nước của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực đã được quy định của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật An toàn thực phẩm, Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các Luật chuyên ngành.

Đồng thời, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thông qua tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước, ứng dụng tối đa các hệ thống công nghệ thông tin để đơn giản hóa, hiện đại hóa thủ tục kiểm tra, đảm bảo minh bạch thông tin đảm bảo áp dụng đầy đủ, hiệu quả các phương pháp kiểm tra tiên tiến như truy xuất nguồn gốc, quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ, phù hợp với thông lệ quốc tế, Công ước/Hiệp định quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.

Bên cạnh đó, cắt giảm chi phí, thời gian thông quan, tạo thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp nhưng vẫn phải đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực về chất lượng của hàng hóa nhập khẩu nhằm bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước, quyền lợi và sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, an ninh quốc gia.

Một trong các mục tiêu được xác định khi xây dựng dự thảo Nghị định này là cắt giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính, chi phí lưu kho, bãi và thời gian thông quan hàng hóa nhập khẩu.

Nhiều nội dung cải cách đáng ghi nhận

Hiện nay, hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị định đã được gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Trong đó, có một số nội dung cải cách cụ thể tại dự thảo Nghị định được đánh giá cao như: Cụ thể hóa vai trò đầu mối của cơ quan hải quan trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; Mở rộng đối tượng được miễn kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Áp dụng đồng bộ 3 phương thức kiểm tra chặt, thông thường, giảm cho cả lĩnh vực kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm; Ứng dụng tối đa hệ thống công nghệ thông tin hiện đại trên cơ sở áp dụng đầy đủ, thực chất nguyên tắc quản lý rủi ro trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; Cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ đăng ký kiểm tra; Đơn giản hóa trình tự, thủ tục đăng ký bản công bố hợp, quy tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm; Quy định trình tự thủ tục kiểm tra theo mặt hàng để cắt giảm số lượng các lô hàng phải kiểm tra, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra.

Trong khi chờ ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Tổng cục Hải quan cho biết đang tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành lĩnh vực, các Hiệp hội, doanh nghiệp, ngành hàng để tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ ban hành; xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo việc vận hành khi Nghị định ban hành và có hiệu lực.

Hồng Thúy

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/cai-cach-toan-dien-cac-quy-dinh-ve-kiem-tra-chat-luong-doi-voi-hang-hoa-nhap-khau-post400788.html