Calisto đi, Gạch có lo?

Gốc
Khi nói đến thành tích của Đồng Tâm Long An (ĐTLA), ai cũng nhắc đến cách làm mới và thoáng của bầu Thắng và bàn tay phù thủy của ông Calisto.

Tin nóng

Tin mới