Cảm ơn, câu nói bình thường

Tỏ lòng ghi nhớ người thương giúp mình Thế mà lắm bạn vô tình Được ai giúp cứ lặng thinh, không lời! Còn như xin lỗi, rõ rồi Là câu tạ lỗi những điều mình gây Nhưng mà cũng thật lạ thay Người gây lỗi chẳng mảy may... mở mồm! Nhớ rằng xin lỗi, cảm ơn Bức tranh văn hóa phải luôn ghi lòng. VŨ NGỌC