Cam Ranh: Hội nghị phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố

Gốc
Theo đó, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 53 người và người tự ứng cử 2 người...

Chiều 23-2, UBMTTQ Việt Nam TP. Cam Ranh tổ chức hội nghị thông báo phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử.

Theo đó, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 53 người và người tự ứng cử 2 người, được phân bổ như sau: Người ứng cử thuộc cơ quan Đảng 5 người; khối các cơ quan quản lý hành chính nhà nước 10 người; cơ quan Nội chính 5 người; cơ quan Mặt trận, đoàn thể 8 người; đơn vị hành chính xã, phường 15 người; còn lại là người ứng cử thuộc tôn giáo, các đơn vị kinh tế, đội ngũ trí thức.

Tại hội nghị, đại biểu còn nghe UBMTTQ Việt Nam TP. Cam Ranh hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

KHÁNH VĨNH

Nguồn Khánh Hòa http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202102/cam-ranh-hoi-nghi-phan-bo-gioi-thieu-nguoi-ung-cu-dai-bieu-hdnd-thanh-pho-8208568/