Cán bộ công chức thuế cần đồng lòng, đồng sức quyết tâm vượt khó sau sáp nhập chi cục thuế

Gốc
Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại Hội nghị trực tuyến công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập chi cục thuế khu vực trực thuộc 35 tỉnh/thành phố tổ chức sáng 30/9.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh TL.

Toàn ngành Tài chính quyết liệt thực hiện tinh giản biên chế

Theo Bộ trưởng, thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo, nghiên cứu, quán triệt, nhất là đối với những Nghị quyết có tác động sâu rộng, toàn diện, trực tiếp đến ngành tài chính như: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ trưởng khẳng định, thời gian qua Bộ Tài chính đã tập trung rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tổ chức lại các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc nhà nước đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với quá trình đổi mới phương thức quản lý, cải cách, hiện đại hóa ngành; hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu đề ra.

Ngành Tài chính cũng xây dựng, hoàn thiện đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế, tổ chức, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức để tập trung nguồn lực cho các đơn vị tác nghiệp trực tiếp; hoàn thiện tiêu chuẩn lãnh đạo; thực hiện thi tuyển chức danh quản lý lãnh đạo, có chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ cán bộ khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc; đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức đảm bảo khách quan, công bằng, công khai.

Bộ trưởng thông tin, từ 2017 đến nay, Bộ Tài chính đã rà soát, sắp xếp bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, cắt giảm được 3.160 đầu mối các đơn vị từ trung ương đến địa phương, trong đó: giảm 2 tổ chức cấp phòng thuộc các Vụ/Cục thuộc Cơ quan Bộ, 30 phòng thuộc cơ quan Tổng cục, 485 tổ chức cấp phòng/chi cục thuộc Cục địa phương và 2.643 đơn vị cấp tổ (đội) thuộc Chi cục thuộc Cục địa phương. Qua đó, giảm trên 1.700 công chức giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp tổ/đội trở lên.

Nổi bật như Tổng cục Thuế giảm 26 phòng thuộc các Vụ/Ban mềm thuộc cơ quan Tổng cục Thuế; giảm 63 phòng và 211 chi cục thuế tại các cục thuế tỉnh, thành phố; giảm khoảng 1500 đội thuế thuộc chi cục thuế, giảm 1.561 công chức giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp đội thuế trở lên.

Nâng cao hiệu quả thu ngân sách trên địa bàn

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, đối với hệ thống thuế, thực hiện chủ trương sắp xếp hệ thống thuế theo khu vực, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập, hợp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời cũng đã ban hành Chỉ thị số 01 ngày 9/5/2018; xây dựng Đề án cụ thể để báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế, trong đó đề ra mục tiêu đến năm 2020 giảm số lượng chi cục thuế từ 711 chi cục còn 420 chi cục (giảm 291chi cục)

Quyết liệt thực hiện, đến nay hệ thống thuế đã thực hiện sắp xếp tại 61 cục thuế, hợp nhất 401 chi cục thuế thành 190 chi cục thuế khu vực; giảm 211 chi cục thuế; trong đó có 22 cục thuế hoàn thành trước so với kế hoạch hợp nhất chi cục của cả 3 năm 2018, 2019 và 2020.

Với Hội nghị công bố trực tuyến để triển khai 35 Quyết định về việc hợp nhất các chi cục thuế huyện thành chi cục thuế khu vực trực thuộc 35 cục thuế tỉnh, thành phố, Bộ trưởng tin tưởng rằng với sự chỉ đạo sát sao, sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố thì việc hợp nhất chi cục thuế cấp huyện thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố lần này sẽ thành công tốt đẹp.

“Để tạo điều kiện cho các cục Thuế tỉnh, thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ được giao khi triển khai chi cục thuế khu vực, Bộ Tài chính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của các Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố để cục thuế tổ chức tốt công tác tổ chức, bộ máy, nhân sự; đồng thời sắp xếp tổ chức Đảng của cục thuế, chi cục thuế cấp huyện đồng bộ, phù hợp với tổ chức chính quyền để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Bộ trưởng cũng đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo sát sao, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt việc thành lập các chi cục thuế khu vực, nếu có vướng mắc ngoài thẩm quyền thì kịp thời báo cáo để xử lý với mục tiêu sớm ổn định tổ chức; hướng dẫn xử lý quy trình nghiệp vụ, quản trị phần mềm ứng dụng và hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất và điều kiện làm việc, ổn định tư tưởng, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Việc sắp xếp, hợp nhất các Chi cục Thuế ít nhiều cũng có sự xáo trộn về tổ chức bộ máy, con người, về đời sống, sinh hoạt, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng, đến tâm tư của công chức...Tôi và các đồng chí Lãnh đạo Bộ cũng rất hiểu và chia sẻ. Tuy nhiên, đề nghị đồng chí Cục trưởng, các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động cục thuế các tỉnh, thành phố đồng lòng, đồng sức, quyết tâm vượt qua các khó khăn ban đầu, triển khai tốt việc sắp xếp, hợp nhất, thành lập chi cục thuế khu vực, đảm bảo tư tưởng, tổ chức, bộ máy để không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao nhằm thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Chính phủ và của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính; góp phần vào công cuộc cải cách, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tăng cường công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách trên địa bàn”, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Thùy Linh