Ông Tô Huy Rứa: Những cán bộ làm công tác tư tưởng cần xác định rõ, tình hình kinh tế- xã hội sẽ còn khó khăn hơn, các tình huống tư tưởng sẽ phát sinh nhiều hơn, phức tạp hơn, đòi hỏi cần phải phấn đấu đổi mới hơn