Ngày 16/11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm việc với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tìm hiểu tình hình nông dân và hoạt động của Hội từ đầu năm 2011 đến nay. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai cơ quan đã đánh giá, phân tích tình hình thực tế đời sống nông dân hiện nay; vai trò của mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư ở vùng nông thôn.

Nhiều ý kiến đề nghị, thời gian tới, cần có những cơ chế, chính sách hợp lý, kịp thời, cụ thể cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; trong đó điều chỉnh chính sách đầu tư cho công tác dạy nghề, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm cây trồng, vật nuôi cho nông dân, có giải pháp cụ thể cho nông dân vùng bị thu hồi đất, nâng cao nhận thức của người nông dân về xây dựng nông thôn mới và tạo điều kiện cho họ tiếp cận kỹ thuật, công nghệ... Đồng thời, cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", Hội Nông dân Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Hội lồng ghép các phong trào thi đua của Hội với các nội dung của cuộc vận động lớn do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Các cấp Hội đã duy trì ba phong trào thi đua lớn là: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng - an ninh. Năm 2011, 3,8 triệu hộ đã đăng ký đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Giúp nông dân vay vốn phát triển sản xuất, các cấp Hội đẩy mạnh vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân, huy động được 84 tỷ đồng, đưa tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cả nước lên gần 1.000 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 72.750 hộ vay để phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội giúp gần 3 triệu hộ vay 43.688 tỷ đồng…