ICTnews – Học sinh cần có những giải thích, giúp các em hiểu đâu là những thông tin cần thiết, những thông tin nào chỉ để tham khảo hoặc thông tin đã bị xuyên tạc.