Bạn đi học tiền sản, sẽ được BS tư vấn cho đấy xem thông tin ở đây nhé (http://www.babywash.vn)

bạn đến bsi họ sẽ tư vấn cách kéo ra (nếu được), còn ko thì phải mổ kéo nó ra, cũng đơn giản thôi mờ. Bạn đi học tiền sản, sẽ được BS tư vấn cho đấy xem thông tin ở đây nhé