"Hạn chế phương tiện cá nhân là cần thiết, nhất là khi cơ sở hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được tốc độ phát triển của phương tiện giao thông"...