Cân nhắc mặt trái của vấn đề

Gốc
Phải tính tới tình trạng lạm dụng xét nghiệm, đẩy gánh nặng viện phí cho dân. Coi chừng “lách luật” để tiếp tục được bao cấp viện phí

Tin nóng

Tin mới