Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã có quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Cảng Đồng Nai.

- Tên chứng khoán Cổ phiếu CTCP Cảng Đồng Nai - Mã chứng khoán: PDN - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10,000 đồng (Mười nghìn đồng) - Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 5,145,000 cổ phiếu - Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 51,450,000,000 đồng