Đây là thông điệp chính được cảnh báo tại hội nghị tổng kết thực hiện Pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ tổ chức ngày 26.3.