Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cao hơn, đảm bảo thực chất hơn

Phát động phong trào thi đua năm 2023, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh: Hơn lúc nào hết, phải tiếp tục nêu cao truyền thống, lòng tự hào của quê hương Thanh Hóa anh hùng, phát huy tinh thần thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng; đoàn kết, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vận hội mới, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức, toàn diện kế hoạch năm 2023...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động 9 nội dung thi đua lớn, trong đó có việc tập trung cao cho thi đua thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững; thi đua thực hiện các nhiệm vụ tăng thu ngân sách Nhà nước, quản lý và sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; thi đua tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để thu hút đầu tư; thi đua đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; thi đua đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để mở rộng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao… Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hành động của các cấp, ngành, của từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí Nhà nước; thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, xây dựng, quản lý tài sản Nhà nước; trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, phát triển bền vững...

Trong nội dung phát động thi đua năm 2023 có những nội dung mới, tuy nhiên nhiều nội dung đã được phát động trong các năm trước, là việc làm thường xuyên gắn với trách nhiệm của các cấp, ngành, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, việc quán triệt và tổ chức thực hiện phong trào thi đua ở một số thời điểm, một số ngành, đơn vị, địa phương chưa đồng đều, chất lượng chưa cao, thậm chí có nơi còn hình thức.

Từ yêu những vấn đề đang đặt ra trong công cuộc đổi mới và phát triển của tỉnh, đòi hỏi các cấp, ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh phải quán triệt sâu sắc hơn nữa, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các phong trào thi đua, đưa phong trào thi đua phát triển lên tầm cao, đi vào chiều sâu và đảm bảo thực chất hơn. Mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh trong năm 2023 là rất lớn, nhưng nếu tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy, cổ vũ và phát huy được tinh thần tích cực, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thái Minh