Từ nay sẽ không còn những cái tên mang dấu ấn một tuổi thơ tủi cực, trang mới cuộc đời cũng vừa được mở ra.