VSD công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9/2014...

Trong tháng 9/2014, đã có thêm 78 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 23 tổ chức và 55 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9/2014.

Theo đó, tính riêng trong tháng 9/2014, đã có thêm 78 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 23 tổ chức và 55 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Tính đến ngày 30/9/2014, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 17.369 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 2.504 nhà đầu tư tổ chức và 14.865 nhà đầu tư cá nhân.

Trước đó, tính đến ngày 31/8/2014, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 17.291 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 2.481 nhà đầu tư tổ chức và 14.810 nhà đầu tư cá nhân.