CTCP Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái (HNX: CAP) thông báo về việc thay đổi sở hữu cổ phần của ông Lưu Quang Hưng - cổ đông lớn của công ty.

- Tên cổ đông lớn: Lưu Quang Hưng - Mã chứng khoán sở hữu: CAP - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi mua: 143,000 CP (tương đương với 13% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, đã báo cáo ngày 20/4/2010). - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50,000 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 60,000 CP - Số lượng cổ phiếu đã mua: 25.900 CP (từ ngày 21/4/2010 đến 19/5/2010) - Số lượng cổ phiếu đã bán: 500 CP (ngày 10/5/2010) - Số lượng CP nắm giữ sau khi mua: 168,400 CP (tương đương với 15.31% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành) - Ngày giao dịch làm thay đổi sở hữu: Ngày 10/5/2010