Cắt điện - vấn đề cấp bách

Gốc
Không đủ nguồn cung cấp dẫn đến việc cắt điện, đó là nguyên nhân tất yếu. Nhưng vấn đề ở đây là ở một số địa phận phường thuộc tỉnh, chủ yếu là ở Đồng Tháp có khi cắt điện đến 21, 22 giờ đêm.

Tin nóng

Tin mới