Kích thước, hình dạng của “cậu nhỏ” là vấn đề được rất nhiều boy quan tâm, đem ra thảo luận và so sánh.