đôi khi vinh quang thì ít mà cay đắng thì nhiều. Nhưng họ vẫn theo đến tận cùng, bằng tình yêu và sức mạnh ý chí tuyệt vời