Một nông dân ở Đức đã trở thành người được ghép toàn bộ 2 cánh tay đầu tiên trên thế giới.