CĐ Giao thông vận tải Hà Nội: Qua phân loại CĐCS năm 2008 đã có 16 CĐCS vững mạnh xuất sắc, 12 CĐCS vững mạnh, 8 CĐCS khá, 3 CĐCS trung bình, không có CĐCS yếu kém.