Ngày 10.10, tại Hà Nội, CĐ Ngân hàng VN đã tổ chức triển khai NQ11 của Bộ Chính trị về Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và kỷ niệm 78 năm Ngày Thành lập Hội LH Phụ nữ VN (20.10) cho hơn 400 CB nữ công, nữ CNVC - LĐ các NH trên địa bàn Hà Nội.