Khởi tố thêm 3 bị can thuộc CDC Nam Định

Khởi tố thêm 3 bị can thuộc CDC Nam Định

Khởi tố 3 bị can bớt xén sinh phẩm bán cho Cty Việt Á lấy 1 tỷ đồng chia nhau

Khởi tố 3 bị can bớt xén sinh phẩm bán cho Cty Việt Á lấy 1 tỷ đồng chia nhau

Khởi tố 3 nhân viên của CDC Nam Định trong vụ 'bắt tay' Công ty Việt Á

Khởi tố 3 nhân viên của CDC Nam Định trong vụ 'bắt tay' Công ty Việt Á

Khởi tố thêm 3 nhân viên CDC tỉnh Nam Định

Khởi tố thêm 3 nhân viên CDC tỉnh Nam Định

Bắt 3 cán bộ CDC Nam Định vì bớt xén sinh phẩm bán cho Công ty Việt Á

Bắt 3 cán bộ CDC Nam Định vì bớt xén sinh phẩm bán cho Công ty Việt Á

Khởi tố 3 nhân viên Khoa xét nghiệm CDC Nam Định

Khởi tố 3 nhân viên Khoa xét nghiệm CDC Nam Định

Khởi tố 3 cán bộ CDC Nam Định vì cắt xén sinh phẩm bán lại cho Việt Á

Khởi tố 3 cán bộ CDC Nam Định vì cắt xén sinh phẩm bán lại cho Việt Á

Liên quan đến Công ty Việt Á: Khởi tố thêm ba bị can thuộc CDC Nam Định

Liên quan đến Công ty Việt Á: Khởi tố thêm ba bị can thuộc CDC Nam Định

Nam Định: Khởi tố 3 nhân viên y tế vì bớt xén sinh phẩm để bán cho Việt Á

Nam Định: Khởi tố 3 nhân viên y tế vì bớt xén sinh phẩm để bán cho Việt Á

Khởi tố 3 nhân viên Khoa xét nghiệm thuộc CDC Nam Định

Khởi tố 3 nhân viên Khoa xét nghiệm thuộc CDC Nam Định

Bớt xén sinh phẩm bán cho Công ty Việt Á, 3 nhân viên CDC Nam Định bị khởi tố

Bớt xén sinh phẩm bán cho Công ty Việt Á, 3 nhân viên CDC Nam Định bị khởi tố

Khởi tố 3 nhân viên CDC Nam Định khi mở rộng điều tra vụ Việt Á

Khởi tố 3 nhân viên CDC Nam Định khi mở rộng điều tra vụ Việt Á

3 nhân viên CDC Nam Định bớt xén sinh phẩm bán cho Việt Á bị khởi tố

3 nhân viên CDC Nam Định bớt xén sinh phẩm bán cho Việt Á bị khởi tố

Bớt xén sinh phẩm để bán lại cho Công ty Việt Á, 3 nhân viên CDC Nam Định bị khởi tố

Bớt xén sinh phẩm để bán lại cho Công ty Việt Á, 3 nhân viên CDC Nam Định bị khởi tố

Bớt xén sinh phẩm bán cho Việt Á, 3 nhân viên CDC Nam Định bị khởi tố

Bớt xén sinh phẩm bán cho Việt Á, 3 nhân viên CDC Nam Định bị khởi tố

Khởi tố 3 nhân viên CDC Nam Định bớt xén sinh phẩm y tế, bán lại cho Việt Á

Khởi tố 3 nhân viên CDC Nam Định bớt xén sinh phẩm y tế, bán lại cho Việt Á

Khởi tố 3 nhân viên CDC Nam Định liên quan đến vụ Việt Á

Khởi tố 3 nhân viên CDC Nam Định liên quan đến vụ Việt Á