Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị (mã CDO - HNX) sẽ trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị (mã CDO - HNX) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu.

Theo đó, CDO sẽ trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:15 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới).

Bên cạnh đó, CDO còn thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới). Giá phát hành là 10.000 đồng/CP.

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 30/09/2016 đến ngày 24/10/2016.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông vào 22/9/2016.

CDO: 22/9 DKCC tra co tuc va phat hanh co phieu cho co dong hien huu, ty le 65% - Anh 1