(HHT_Online) Ma Kết có thể coi nhẹ các kế hoạch chiều nay, nhưng hãy chuẩn bị thật tốt cho những hoạt động buổi sáng.