Ngày 25/03/2010, SGDCK Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc cho CTCP Chứng khoán SME được niêm yết cổ phiếu tại SGDCK Hà Nội với những nội dung sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu - Mã chứng khoán: SME - Số lượng chứng khoán được niêm yết: 15.000.000 CP (Mười lăm triệu cổ phiếu) - Tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá): 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)