Ngày 26/05/2010, SGDCK Hà Nội đã chấp thuận cho CTCP Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường được niêm yết cổ phiếu với những nội dung sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: SMT - Số lượng chứng khoán niêm yết: 2.500.000 CP (Hai triệu năm trăm nghìn cổ phiếu) - Tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá): 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)