Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận cho biết: Ủy ban đã họp và cho ý kiến về đề án, nhận thấy: Nhiều năm qua, bộ máy nhà nước địa phương luôn được sắp xếp, đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động...