Những năm gần đây, các cơ sở tại chức mọc lên nhiều như nấm sau mưa, số lượng sinh viên tăng đến mức chóng mặt. Tuy nhiên, khi nói đến chất lượng của hệ tại chức thì không ai là không biết câu vè “Đầu vào thì nát như tương, đầu ra chất lượng... tương đương đầu vào”