Chất thải “đầu độc” sông, suối

Gốc
90% cơ sở công nghiệp trên địa bàn Quảng Nam đổ trực tiếp chất thải ra sông, suối. Nước thải bệnh viện cũng xả thẳng ra môi trường

Tin nóng

Tin mới